Satyashodhak

Satyashodhak

Actors:  Rajshri Deshpande, Sandeep Kulkarni, Ganesh Yadav, Suresh Vishwakarma, Ravindra Mankani, Aniket Kelkar Directors:  Nilesh Jalamkar

The film follows the life of social reformer and writer Mahatma Jyotiba Phule.